Saturday, August 7, 2010

MARK ZUCKERBERG (FACEBOOK)

Nama sebenar  : Mark Elliot Zuckerberg
Tarikh Lahir    : 14 Mei 1984
Tempat Lahir   : Dobbs Ferry, New York, US


Latar Belakang FACEBOOK

Zuckerberg merupakan seorang pelajar Universiti Harvard. Pada 4 Febuari 2004, beliau melancarkan sebuah direktori untuk para pelajar Harvard yang dinamakan thefacebook.com (kemudian ditukar kepada Facebook pada Ogos 2005). Direktori ini membenarkan para pelajar Harvard meletakkan maklumat dan gambar mereka. Beliau memulakan salah satu hobby project nya ini atas pertolongan (dari segi kewangan) rakannya, Eduardo Saverin.

Dua orang rakan sebilik Zuckerberg, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, membantu beliau menambah baik dan menjadikan Facebook boleh dicapai ke kampus-kampus yang lain dan seterusnya ke seluruh negara. Facebook semakin popular kerana pengguna boleh mencipta profil diri, memuat naik gambar dan berhubung dengan rakan-rakan.

BILL GATES (MICROSOFT)

Nama sebenar  : William Henry Gates III
Tarikh Lahir     : 28 Oktober 1955
Tempat Lahir   : Seattle, Washington
Hobi                : Membaca, bermain golf dan bermain bridge


Latar Belakang Akademik 

Gates merupakan seorang pelajar di Seattle’s Lakeside School. Beliau sangat suka membaca buku-buku rujukan terutama ensiklopedia. Beliau cemerlang dalam mata pelajaran Sains dan Matematik, begitu juga dengan Drama dan English. Beliau mula menunjukkan minat dalam pengaturcaraan komputer ketika berumur 13 tahun. Gates menulis program Tic-Tac-Toe menggunakan BASIC yang membenarkan pengguna bermain dengan komputer.
Latar Belakang Keluarga 

Gates dilahirkan dalam sebuah keluarga kelas pertengahan. Beliau mempunyai seorang kakak, Kristianne dan seorang adik perempuan, Libby. Bapanya William H. Gates, Sr. dan ibunya, Mary Maxwell.
Beliau berkahwin dengan Melida French Gates pada 1 Januari 1994. Beliau dikurniakan tiga orang anak.

Bill Gates Biography - Biography.com

Bill Gates Biography - Biography.com

Tuesday, August 3, 2010

KAJIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN GABUNGAN

KAJIAN KUANTITATIF

Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur, melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding kajian kualitatif.

Jenis-jenis kajian kuantitatif:
i) Kajian Deskriptif
ii) Kajian Korelasi
iii) Causal Comparative
iv) Kajian Eksperimental

KAJIAN KUALITATIF

Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, temubual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecilberbanding kajian kualitatif.

Jenis-jenis kajian kualitatif:
i) Kajian Tindakan
ii) Kajian Kes
iii) Kajian Lapangan
iv) Analisis Dokumen


PERBEZAAN DI ANTARA KAJIAN KUANTITATIF DAN KAJIAN KUALITATIF

i) Bentuk Data

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Data berbentuk angka yang boleh diukur.
Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video.

ii) Instrumen Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik menggunakan instrument seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data. Instrumen berfungsi sebagai alat pengukur dan menjadi alat perantaraan antara penyelidik dan peserta kajian.
Penyelidik adalah instrumen utama memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji.

iii) Reka bentuk Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Reka bentuk ditetapkan sebelum data dipungut.
Reka bentuk bersifat mudah lentur / fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi.

iv) Peserta Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik bukan peserta kajian. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu.
Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian.

v) Metodologi Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik mengkaji populasi atau sampel yang mewakili populasi. Saiz sampel besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian.
Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian.


KAJIAN GABUNGAN (MIXED-METHOD)

Kajian gabungan pula merupakan kajian yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh juga menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.

RUJUKAN

Aini Hassan. 2007. Kualitatif Atau Kuantitatif ?: Memahami Andaian Asas Yang Mendasari Penyelidikan Pendidikan. Masalah Pendidikan. 30 (1). Halaman 7-16. ISSN 0126-5024

Kajian Dalam Pendidikan. http://www.scribd.com/doc/18682201/Panduan-Kajian-Kes [3/8/2010]


Nota Kursus Research Methodology Anjuran Kolej Komuniti Segamat. 2009.

Friday, July 23, 2010

GURU SEBAGAI PENYELIDIK

Senario sekarang menunjukkan bahawa guru-guru sering dihantar ke seminar, bengkel serta kursus untuk memantapkan profesionalisme keguruan atau meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Penghantaran guru-guru ini ke seminar, bengkel dan kursus diharapkan dapat diadaptasi atau diaplikasikan di sekolah. Pentadbir biasanya akan mengharapkan guru-guru ini membuat sesuatu yang hebat di dalam kelas mahu pun di luar kelas.

Menurut Abdul Rahman (2008), tiga idea utama yang menyarankan guru bertindak sebagai penyelidik adalah:

1. Pendidikan berasaskan hasil (results-driven education)

Contoh: Keberkesanan sesuatu program peningkatan akademik pelajar (bengkel teknik menjawab soalan) perlu dilihat dari sudut program itu dari segi peningkatan akademik pelajar.

2. Pemikiran system (system thinking)

Contoh: Penyelidik perlu mengambil kira impak / kesan program peningkatan akademik kepada pelajar.

3. Konstruktivisme (Constructivism)

Contoh: Menerusi program peningkatan akademik, pelajar dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk membina pengetahuan / cara berfikir yang baru.

Menurut Sue Nair (2007), antara faktor-faktor yang menghalang guru untuk meneruskan penyelidikan ialah :

i) Budaya di sekolah

Guru berhadapan dengan murid dan ibu bapa yang menaruh harapan yang sangat tinggi. Guru juga perlu merealisasikan harapan pihak pentadbir seperti meningkatkan mutu akademik, memajukan penggunaan prasarana sekolah dan sebagainya.

ii) Persepsi guru tentang peranan dan keefisienan kendiri mereka

Guru juga mempunyai persepsi bahawa kajian yang akan mereka lakukan telah dilakukan oleh guru lain. Walaubagaimanapun, persepsi ini salah kerana setiap kajian mempunyai tujuan dan objektif yang tersendiri.
Guru juga tidak melaporkan / membuat kajian tentang hubungan antara pengajaran mereka dengan kajian ilmiah (teori dan strategi pembelajaran)

iii) Motivasi guru yang rendah untuk melibatkan diri dalam penyelidikan.

Atitud guru juga memainkan peranan penting untuk menggalakkan mereka melibatkan diri dalam bidang penyelidikan. Keengganan guru untuk membuat kajian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta menulis laporan berkenaan kajian mereka adalah antara penyebab guru kurang melibatkan diri dalam bidang ini.

RUJUKAN

Abdul  Rahman Abdul Majid. 2008. Guru Sebagai Penyelidik. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Sue Nair. 2007. Teachers As Researchers : Researchers As Teachers? Towards Successful Educational Research. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Jil. 22. Halaman 25–44.